REGULAMIN AGROTURYSTYKA NA ŁĄKACH

 1. Zameldowanie gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY MELDUNKOWEJ.
 2. Apartament i pokoje wynajmowany są na doby.
 3. Doba pobytu w Agroturystyce na łąkach trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 5. Klucze do apartamentu zostaną umieszczone w sejfach przy Apartamentach i pokojach pod kodem, który otrzymają Państwo w dniu przyjazdu, a zameldowanie i rozliczenie odbywa się pod Adresem Garczegorze 21, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
 6. Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez firmę Agroturystyka na łąkach. Gość zobowiązany jest poinformować firmę Agroturystykę na łąkach o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu nie dojazdu.
 7. Całość należności za pobyt powinna być uiszczona najpóźniej w dniu zameldowania w Agroturystyce. Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych numer NIP należy podać przed dokonaniem rezerwacji. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego bez numeru NIP wystawienie faktury nie będzie możliwe. Osoby, które potrzebują faktury, proszone są o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia w momencie dokonywania rezerwacji.
 8. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 9. Gość za zgodą Agroturystyki na łąkach może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 10. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 13. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 14. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Agroturystyce oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela Agroturystyki lub obsłudze o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 15. Agroturystyka na łąkach zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 16. Obsługa obiektu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu czy pokoi w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia,
  w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu Agroturystyka na łąkach, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu czy pokoi, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Agroturystyka na łąkach zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z Agroturystyki w powyższych sytuacjach.
 17. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w Agroturystyce po godz. 22.00
 18. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę za dobę.
 19. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 100 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie telefonicznej lub meilowo).
 20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek.
 21. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 22. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Agroturystyka na łąkach uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 23. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 24. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu. Zagubienie klucza obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 20,00 zł za sztukę
 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 26. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.